OFERTA

- Projekty:

Prace koncepcyjne, prace projektowe z branży architektoniczno-konstrukcyjnej oraz branż pozostałych we współpracy z kierunkowymi specjalistami. Zakres prac: prace budowlane, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania, inwentaryzacje, termomodernizacje, projekty wykonawcze, opracowania powykonawcze, nadzór autorski, plany zagospodarowania terenu.

- Kierownik budowy:

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, organizacja procesu budowlanego wykonawczego, plany BIOZ, nadzór nad prawidłowością wykonania prac. W pracy wsparcie dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm: Hilti, Bosch.

- Inspektor Nadzoru:

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, odbiory częściowe i robót zanikających, kontrola ekip wykonawczych. Kontrola zgodności z normami, projektem, warunkami pozwolenia na budowę. Kontrola zgodności i dopuszczeń zastosowanych materiałów. W pracy wsparcie dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm: Hilti, Bosch.

- Odbiory stanów deweloperskich:

Odbiory techniczne i ocena zastosowanych materiałów przed zakupem przyszłego mieszkania/domu. Ocena stanu surowego otwartego/zamkniętego w celu ochrony przed nadmiernymi kosztami przy pracach wykończeniowych do wykonania przez Kupującego. W pracy wsparcie dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm: Hilti, Bosch.

- Doradztwo techniczne:

Opiniowanie standardów technicznych budynków, wsparcie techniczne z zakresu wymogów normowych, spełnienia zapisów warunków technicznych.

- Pośrednictwo administracyjne:

Uzyskiwanie uzgodnień niezbędnych dla pozwoleń budowlanych. Składanie wniosków i uzyskiwanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Wypisy i analiza planów zagospodarowania zabudowy. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków. Warunki techniczne dostawców mediów. Uzyskiwanie map poglądowych i projektowych. Opracowywanie i składanie wniosków i zgłoszeń. Wszelkie sprawy urzędowe z zakresu konkretnego procesu budowlanego.

- Świadectwa energetyczne:

Opracowywanie charakterystyki energetycznej obiektu dla celów projektowych, sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu – we współpracy z branżystą z tego zakresu.

- Kosztorysowanie:

Sporządzanie przedmiarów prac, kosztorysów inwestorskich, weryfikacja kosztorysów potencjalnych wykonawców. Obmiary ilościowe wykonanych prac.

- Oceny i opinie techniczne.

- Kompleksowa obsługa inwestycji:

Realizacja dowolnego procesu budowlanego od prac koncepcyjnych po pozwolenia na użytkowanie. W ramach usługi wszelkie uzgodnienia, pozyskiwania map itp. wykonuje się w zastępstwie Inwestora. W jego imieniu uzyskuje się pozwolenia oraz zgłasza rozpoczęcie prac. W ich trakcie prowadzi się kierownictwo bądź nadzór nad pracą Wykonawcy. Na zakończenie, uzyskuje się pozwolenia do użytkowania. W trakcie zapewnia się wszelkie niezbędne elementy, jak np. obsługa geodezyjna powykonawcza.

- Kompleksowa obsługa firmy w zakresie ogólnobudowlanym:

W ramach powyższej usługi, zapewnia się obsługę wszelkich procesów budowlanych mających miejsce w przedsiębiorstwie. W tym celu opiniuje się elementy budowlane planów corocznych, tworzy strukturę ich kosztów. Tworzy się wytyczne prac i przeprowadza analizę ofert potencjalnych wykonawców. Opiniuje się projekty i umowy podmiotów zewnętrznych. Pośredniczy się w kontaktach z jednostkami samorządowymi, w tym z Nadzorem Budowlanym. Nadzoruje się wykonywanie zaleceń remontowych z przeglądów okresowych oraz z prac inwestycyjnych. Prowadzi się przeglądy okresowe oraz Książki Obiektów Budowlanych. Zakres oczekiwanych zadań można dowolnie dopasować do potrzeb Zamawiającego.

- Prowadzenie Książek Obiektów Budowlanych:

Zaprowadzanie Książek Obiektów Budowlanych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Sporządzanie inwentaryzacji w przypadku dokumentacji archiwalnych wymaganych do załączenia do KOB. Sporządzanie planów sytuacyjnych wraz z miejscami odcięcia mediów. Bieżące prowadzenie KOB poprzez dokonywanie spisów z obowiązkowych kontroli okresowych wraz z potwierdzeniem wykonania remontów.

- Przeglądy okresowe półroczne, roczne, pięcioletnie.

Przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowalne. W zależności od potrzeb, przeglądy przeprowadza się w branży konstrukcyjno-budowlanej, na bazie posiadanych uprawnień bez ograniczeń w tym zakresie, bądź też przeprowadza się je kompleksowo, z udziałem współpracujących specjalistów pozostałych branż. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych, składanie zgłoszeń z powyższych do lokalnych oddziałów Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Opracowywanie zbiorczych zaleceń remontowych z przeprowadzonych kontroli, wraz z dokumentacją fotograficzną stwierdzonych nieprawidłowości.

- Projekty:

Prace koncepcyjne, prace projektowe z branży architektoniczno-konstrukcyjnej oraz branż pozostałych we współpracy z kierunkowymi specjalistami. Zakres prac: prace budowlane, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, remonty, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania, inwentaryzacje, termomodernizacje, projekty wykonawcze, opracowania powykonawcze, nadzór autorski.

- Kierownik budowy:

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, organizacja procesu budowlanego wykonawczego, plany BIOZ, nadzór nad prawidłowością wykonania prac. W pracy wsparcie dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm: Hilti, Bosch.

- Inspektor Nadzoru:

Pełnienie samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane, odbiory robót zanikających i częściowych, kontrola ekip wykonawczych. Kontrola zgodności wykonania z normami, projektem, warunkami pozwolenia na budowę. Kontrola zgodności i dopuszczeń zastosowanych materiałów. W pracy wsparcie dzięki zastosowaniu precyzyjnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm: Hilti, Bosch.

- Doradztwo techniczne:

Opiniowanie standardów technicznych budynków, wsparcie techniczne z zakresu wymogów normowych, spełnienia zapisów warunków technicznych.

- Pośrednictwo administracyjne:

Uzyskiwanie uzgodnień niezbędnych dla pozwoleń budowlanych. Składanie wniosków i uzyskiwanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Wypisy i analiza planów zagospodarowania zabudowy. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków. Warunki techniczne dostawców mediów. Uzyskiwanie map poglądowych i projektowych. Wszelkie sprawy urzędowe z zakresu konkretnego procesu budowlanego.

- Świadectwa energetyczne:

Opracowywanie charakterystyki energetycznej obiektu dla celów projektowych, sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu – we współpracy z branżystą z tego zakresu.

- Kosztorysowanie:

Sporządzanie przedmiarów prac, kosztorysów inwestorskich, weryfikacja kosztorysów potencjalnych wykonawców. Obmiary ilościowe wykonanych prac.

- Oceny i opinie techniczne.

Referencje

Treść nad referencjami (edytowalne w zakładce "Podstrony")

Wsparcie sprzętowe

Realizowane odpowiedzialne zadania wymagają odpowiedniego wsparcia  specjalistycznego sprzętu – tak w codziennej pracy Kierownika Budowy jak i Inspektora Nadzoru oraz przy sporządzaniu inżynierskich opinii technicznych. Oprócz doświadczenia, spostrzegawczości i czujności dzisiejszy inżynier potrzebuje wyspecjalizowanego wsparcia na najwyższym poziomie. Toteż w codziennej pracy wspomagam się urządzeniami pomiarowymi renomowanych firm, jak:

 

PROFESJONALNY MIERNIK GRUBOŚCI POWŁOK

 

Konstrukcje stalowe wbudowywane na obiektach mają wartość kilkuset tysięcy a nawet miliony złotych. By potwierdzić grubość powłok malarskich, cynkowych - decydujących o trwałości konstrukcji, dokonuje się sprawdzeń profesjonalnym nieniszczącym miernikiem Metrisson, pozwalającym zmierzyć każdy mikron grubości powłoki. Sprzęt umożliwia cyfrową archiwizację wyników pomiarów.

 

PROFESJONALNE MIERNIKI LASEROWE

 

Wyniki odległościowe, kątowe, powierzchniowe, płaszczyzny - otrzymywane są na budowie szybko i precyzyjnie za pomocą urządzeń laserowych Bosch i Hilti.

 

MIERNIKI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Urządzenia cyfrowe do pomiarów pomocniczych przy opiniach i opracowaniach inżynierskich. Sprzęt umożliwia archiwizację cyfrową wyników pomiarów.

 

DETEKTORY ZABUDOWANYCH MATERIAŁÓW

 

Profesjonalne urządzenia Bosch służące do wykrywania zabudowanych i niewidocznych materiałów jak metal, drewno, przewody elektryczne. Miernik precyzyjny pozwala wykryć nawet głęboko zlokalizowane siatki prętów zbrojeniowych i określić ich przebieg, średnice i otuliny. Szczególnie przydatne przy lokalizacji niewłaściwie wykonanych zbrojeń oraz pomocniczo przy określaniu stref możliwych przekuć i odwiertów w istniejącym żelbecie. Sprzęt umożliwia archiwizację wyników pomiarów.

 

NIWELATOR OPTYCZNY

 

Najdokładniejszy z serii precyzyjnych niwelatorów Bosch, przewidziany do kontroli rzędnych wysokościowych. W komplecie ze statywem i łatą mierniczą.

 

KAMERA INSPEKCYJNA I SPRZĘT TOWARZYSZĄCY

 

Precyzyjna i profesjonalna kamera inspekcyjna z możliwością archiwizacji obrazu i współpracy z komputerem. Wodoszczelna, umożliwia dostęp w najmniej dostępne miejsca. Giętki przewód z głowicą z własnym oświetleniem pozwala dostrzec to, co niewidoczne z zewnątrz.

Kamera umożliwia wejrzenie w głąb otworów inspekcyjnych, pozwalając np. określić stan ocieplenia, drożność przewodów itp.  Mini odwierty dla kamery wykonywane wiertarkami akumulatorowymi. Urobek usuwany mini-odkurzaczem przemysłowym.

O mnie

Witam Państwa.

Jestem Absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie.  Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Wybrałem zawód inżyniera budowlanego dlatego, gdyż czułem, iż poprzez niego mogę wpływać bezpośrednio na otaczający Nas krajobraz. Swój zawód realizuję z pasją i zaangażowaniem. Bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuję na co dzień jako menedżer i inżynier w ramach prowadzonej działalności w zakresie kompleksowej obsługi procesów budowlanych.

   

Kontakt

Treść nad kontaktem (edytowalne w zakładce "Podstrony")

Filar Szymon Jaraczewski

ul. Owocowa 20B/1
61-306 Poznań
NIP: 696-172-43-92
Tel.: 505 449 409
e-mail.: biuro@filarpoznan.pl


mgr inż. Szymon Jaraczewski
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi i projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.